new
פלחה"ן גולני - יחידה בעוצמה , עצומה בייחודה...
new
הצוותים, אווירת המשפחה - חה"ן גולני יכולה להיות בשבילך...
new
תמיד בראש, מבקיעה את הדרך לחטיבה...
new
פלחה"ן גולני מהווה את חוד החנית של החטיבה...
new
הצוותים, אווירת המשפחה - חה"ן גולני יכולה להיות בשבילך...
new
פלחה"ן גולני - יחידה בעוצמה , עצומה בייחודה...
new
היכנסו ותירמו... התרומות שלכם, מחזקות את הלוחמים.
new
הצוותים, אווירת המשפחה - חה"ן גולני יכולה להיות בשבילך...
new
תמיד בראש, מבקיעה את הדרך לחטיבה...
new
פלחה"ן גולני - יחידה בעוצמה , עצומה בייחודה...
new
אנחנו כאן בשביל הלוחמים, למען רווחתם וכדי לעזור..


עמותת האחים של חה"ן גולני

פלחהן גולני בגדוד הסיור של חטיבת גולני- סיירת גולני.

פלוגת חיל הנדסה גולני (פלחה"ן) הינה יחידה מובחרת , המהוה אחת משלושת פלוגות גדוד הסיור של החטיבה – שהוא סיירת גולני.
הפלוגות הנוספות הן פלנ"ט – פלוגת הלוחמה בטנקים, ופלס"ר – פלוגת הסיור.
יעודו של גדוד הסיור להבקיע ולחדור את מערכי האויב לפני החטיבה, לכל אחת משלושת הפלוגות יעדים מקצועיים משלה.
 הפלחה"ן מיועדת להבקיע מכשולי מיקוש, יעדים מבוצרים, מיכשולי קרקע ולבצע משימות חבלה .
בבטחון השוטף משמשת הפלחה"ן  כמאגר לצוותי לוחמים מובחרים , למשימות מיוחדות גם במסגרת קוים וגם בפעילות בשטחים.
הפלחהן ידועה באיכות הלוחמים שלה, ובביצועים הקשים והמורכבים של צוותי הלוחמים הן במלחמות והן בפעילות בשטחים.
מסלול הלוחם הינו ארוך ומורכב וכולל בתוכו שני מסלולי הכשרה במקביל, רובאי- לוחם חיר מובחר, ופלס – איש הנדסה מקצועי ומיומן.
החיילים בחהן נבחרים בגיבוש מוקדם מייד בתחילת הטירונות, אחרי המיון הם מוצבים במסלול הכשרה ברמת קושי גבוהה מאד, רק הטובים נשארים ומגיעים כצוות לפלחהן.
חיילי חהן גולני הם משפחה יחודית, בעלת מסורת ומורשת קרב מפוארת. החיילים קרובים וערבים זה לזה. והקריאה "אחי" מלמדת על סוג הקשר בין האנשים.
מלוחמי ומפקדי חהן גולני יש רבים מאד שהגיעו לתפקידים בכירים בצהל, בשנת 2011 המח"ט של גולני,  וסגן הרמטכל היו שניהם בתפקידי מפ החהן בעבר. 
עמותת האחים של חה"ן גולני – הוקמה על ידי יוצאי החהן, העמותה עושה רבות למען החיילים בסדיר, מקשרת בין יוצאי הפלחה"ן ופועלת למען משפחות השכול של לוחמי החה"ן והנצחתם.
העמותה הוקמה ופועלת מכוח האהבה לפלחה"ן גולני – שתמיד תשאר הבית של יוצאי היחידה.